slotenmaker Etterbeek Opties

Juiste Oudekerkhof bezijden een Kerk eindigde het 14e stadskwartier. Zonderling genoeg werden over een vier aldaar vanwege het haardstedegeld opgeschreven huizen, drie bewoond door suppoosten aangaande Vulcanus, de wapensmid der goden, wegens wiens „winckel en Packhuys’, gelijk Van Bleyswijck het Arsenaal of Stapelmagazijn betreffende Holland noemt, zij ieder dit zijne wel zullen hebben bearbeid en gele­verd.

De smaken bestaan sindsdien met de tijden veranderd, en hoewel dit vast staat het zij geen kwestie aangaande dispuut mogen uitmaken en een Fransen beweren, que tous les goûts sont dans la nature, meen ik zeker, dat er maar weinigen te vinden zijn welke ook niet liever ons gebraden eend, vervolgens ons dito kwak op hun bord zouden wensen beschikken over. Werd persoon zo’n, vermoedelijk min ofwel verdere ranzige, bout voorgezet, vervolgens vermoed je het op hem een eerstvolgende woorden over Pappa Cats aangaande inzet bestaan:

Over dit zesde huis, vanaf dit Bagijnhof gerekend, thans (in 1882) via een oud-assistent resident Met den Bor bewoond, wordt ‘ritmeester Rhijoven’ zodra „huyrder met den adocaat Barnevelt, eygenaer” opgegeven. (Bestaan volle titel was Joncker Louys een la Catulle, Heere betreffende Rijhove) Het woonhuis bevatte 8 haardsteden. In dit huis daaraanvolgende resideerde ‘den Prince aangaande Poortugael’. In overeenstemming met aangifte met `s Prinsen diena­ren was dit met 9 haardsteden voorzien, een getal het door slechts één enig huis in die nabijheid werd be­reikt.

In een Cellebroerssteeg woonde ons zekere Heyndrick Jansen, ‘nastelingmaker’, welke ‘nestels’ of ‘nestelingen’ (veters) vervaardigde voor een Delfse poorters en poorteressen of liever vanwege een ganse schoendragende gemeente met een stad.

Twee huizen nader had Hans Samvictore - vermoedelijk ons Italiaan, wiens benaming immers Sanvittore zal bestaan geweest - bestaan woon- en werkplaats. In ons tijd betreffende aanhoudenden krijg bloeiden uiteraard al die ondernemers, die met de ‘wercken met Mars’ enigermate in betrekking stonden en hier ter stede wemelde het aangaande zwaardvegers, harnasmakers en overige „suppoosten aangaande Vulcaan’, waaronder tevens Hans geteld mocht geraken. In zijne hoedanigheid van „gevestvergulder'' gaat deze in de dagen met Prins Maurits bestaan meester wel beloond hebben, al was dit doch daar vele krijgsbevelhebbers en officieren dit gevest over hun rapier lieten vergulden tot het voorbeeld over de grote veldoverste.

één betreffende ons harnasmaker, een beide anderen met zwaardvegers. De theorie binnen de wanden der kerk gepreekt, werd door de praktijk daar behalve gelogenstraft en bespot.

Een Kloksteeg breekt de wandeling langs het Antieke Delft voor een poosje af. Tussen de vele korte huisjes, waaruit ze voor­namelijk bestond, werden daar immers acht ‘pro Deo’ (om niet) bewoond via arme weduwen, schoenlappers, enz., die ook op de vest juiste eind met een steeg kosteloos huisvesting vonden.

In het huis, links aangaande het nu Gemeenlandshuis over Delfland, betreffende 10 haardsteden, had een oud-Burgemeester Heyndrick Dircxz met Santen bestaan huisgoden en huisgezin verenigd. Althans hij woonde daar betreffende zijn ‘huisvrouwe’, die de aangifte deed.

Ik bedoel een gevel met een voormalige brouwerij ‘De Hantbooch’, ons geweldig en zeldzaam specimen van burgerlijke bouwstijl uit een allereerste helft met de 16e eeuw, thans (in 1882)

Op de wandeling voorbij de noordkant met de Vlamingstraat treffen wij niemand met, welke in 't bijzonder de aandacht trekt.

Dat ‘kleyne officie’ behoort onderwijl tot het verleden net indien zoveel ouds, dat ingeval gedateerd, ook niet verdere in een tegenwoordige gemeentelijke inrichting schijnt te passen. Tegenwoordig is de politie belast met een zorg welke voorheen op een torenwachter rustte. Een trompet kan zijn, betreffende een ratels over een klapwakers, een stokken over een ‘dienders’, enz. bijgezet bij de relikwieën betreffende een oude tijd. Zij ruste in vrede!

Met een oostzijde over de gracht woonde Jan Huybrechtsz., die het gewichtig ambt betreffende stadsroedrager bekleedde, een functie welke dit meest overeenkomt betreffende dat betreffende bode der gemeente.

Wellicht dat een bewoners uitmuntten in het bezigen aangaande scheldwoorden, ons eigenschap die in heel wat steden aangaande ons vaderland aan de bewoners met sommige buurten of stegen werden toegeschreven. Nu bestaan welke onderscheiding op deze plaats en daar nog slechts bij uitzondering. Of op deze slotenmaker Beringen plaats met een verbastering, bijvoorbeeld bij welke van ‘Donkersteeg’ in ‘Dronkensteeg’ gedacht moet worden, durf ik ook niet te beweren. Bleyswijck, welke heel wat op dergelijk ‘wangebruik’ doet te wijzen, zwijgt er hier in ieder geval over.  

De klink kan ik daar ook niet opzetten en betreffende wat uitproberen in het klinkgat, het slot teneinde te draaien zit ook niet. En je verlangen is eruit!!!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “slotenmaker Etterbeek Opties”

Leave a Reply

Gravatar